VÄLKOMMEN TILL MAMINZA

Maminza är en advokatbyrå med kontor i Linköping. Vi har ett arbetsfält där vi stöttar våra klienter såväl nationellt som internationellt. Maminza är en personlig advokatbyrå med spetskompetens inom framförallt affärsjuridik.

Vi kombinerar tillgänglighet och kompetens med ett nära och långsiktigt samarbete med våra klienter. Att sätta sig in i och kunna våra klienters affärer är en självklarhet, och en förutsättning för att ge en optimerad rådgivning.

En av flera förmåner med arbetet som vi bedriver är att vi får närvara i våra klienters vardag. Här får vi ta del av ett stort engagemang och ett fokuserat entreprenörskap i både stora och mindre företag. Vi värdesätter det förtroende våra klienter ger oss. Detta bemöter vi med lojalitet, kompetens och hög tillgänglighet.

EN PERSONLIG ADVOKATBYRÅ – MED SPETSKOMPETENS

Internationell expansion skall inte hindras av otrygghet kring andra länders lagar. Vi har lång erfarenhet av internationella förhandlingar och kombinerar detta med ett kvalitetssäkrat kontaktnät med specialister runt om i världen.

En entreprenör vet att det kan förekomma risker i affärssammanhang. Vi hjälper våra klienter att hantera risker och skapar trygghet genom vägledning och analyser.

Vi växer, men kommer alltid att vara en personlig och kundnära advokatbyrå.

ELISABETH WEDENBERG, Advokat, VD

AFFÄRSJURIDIK FÖR HELA FÖRETAGET

Vi arbetar med affärsjuridik genom att stötta våra klienter inom de juridiska frågeställningar som är en del av affärslivet.

Vår rådgivande verksamhet riktar sig till hela företaget med fokus på goda och risksäkrade affärer. Vi värdesätter våra klienters erfarenheter inom sin bransch och deras kunskap om sitt företag. Tillvaratagande av kundens interna kunskap
är en självklar del i processen. Tillsammans med vår kompetens inom juridiken och er erfarenhet av er bransch skapas en god sammansättning.

Vi bistår och agerar support till styrelse, ledning och VD. Vi fokuserar på lösningar och hjälper företag att växa och expandera såväl nationellt som internationellt genom att skapa förutsättningar för bättre och tryggare samarbeten. Vi arbetar ständigt efter att tillse att synergier skapas mellan juridiken och verksamhetsmålet.

För många av våra klienter är vi en långsiktig affärspartner som kontinuerligt ger stöd och rådgivning.

VÅRA ARBETSOMRÅDEN

Hos oss finner ni ett brett kunnande inom affärsjuridik förankrat i praktisk erfarenhet från näringslivet. Vi kompletterar den affärsjuridiska kompetensen med ekonomisk familjerätt.


ARBETSRÄTT – Vi stöttar arbetsgivare i deras frågeställningar, eventuella konflikter och avtalsskrivning gällande förhållandet arbetsgivare och arbetstagare. Vi agerar bollplank i situationer så som exempelvis uppsägning, omorganisation, utlandsstationerad personal, upprättande av konkurrensklausuler samt rena personalfrågor. Vi har särskilt fokus på avtal med VD och andra personer i ledande befattning.

BOLAGSRÄTT – Bolaget såsom juridisk person medför juridiska frågeställningar som direkt eller indirekt påverkar de affärsmässiga besluten i verksamheten. Vi är behjälpliga i frågor kring ägarförhållanden, styrelseansvar, aktieägaravtal, kompanjonavtal, omstruktureringar och koncernrelaterade frågeställningar. Vi har fokus på att skapa och strukturera kundanpassade lösningar.

EKONOMISK FAMILJERÄTT – Vi tillhandahåller rådgivning och upprättar relevant dokumentation inom den ekonomiska familjerätten i de fall våra företagsklienter efterfrågar kunskapen såsom ett komplement i deras företagande. Det handlar framförallt om äktenskapsförord, samboavtal och testamenten.

ENTREPRENAD- OCH FASTIGHETSRÄTT – Byggbranschen omfattas av en stor mängd föreskrifter, regler och standardiserade villkor. Avtalssituationen vid entreprenad kräver omfattande sakkunskap. Vi bistår vid avtalsskrivning, tolkning av standardiserade villkor och vid eventuella tvister inom området.

Vi rådger och biträder vid frågor gällande fast egendom och dess nyttjande. I samband med förvärv och överlåtelse av fastigheter aktualiseras olika frågeställningar. Vi bistår våra kunder i samband med överlåtelser och förvärv.

EU OCH KONKURRENSRÄTT – Vi har erfarenhet avseende EU-rättsliga frågor och rådgivning kring tolkning av EU-rättslig lagstiftning. Vi hjälper er att se över konkurrensrätten, analyserar vad som utgör en effektiv konkurrens och beaktar balansgången mellan kommersiella intressen och legala förutsättningar.

FÖRETAGSÖVERLÅTELSER – Vi rådger och handhar processen gällande olika typer av företagsförvärv. Vi är behjälpliga i hela processen från genomförande av ”due diligence” till framtagande och förhandling av relevant avtalsdokumentation. Vi har vana att bistå såväl köpare som säljare.

GDPR – Dataskyddsförordningen – Vi hjälper företag att tillse att de agerar i enlighet med GDPR, vi bistår i kartläggning, utarbetar dokumentation och agerar dataskyddsombud.

IMMATERIALRÄTT – Vi har stor erfarenhet av intrångsrelaterade frågeställningar och proaktivitet gällande immateriella rättigheter på en global marknad. Vi kan bistå med varumärkesansökningar och framtagande av exempelvis licensavtal, sekretessavtal och uppfinnaravtal. Se till att slå vakt om dina idéer och öka värdet på ditt företag.

KOMMERSIELL AVTALSRÄTT – Vi har en förståelse för juridikens plats i kommersiella transaktioner där parter möts och utvecklar sina verksamheter. Ett avtals utformning har betydelse för hur en affärs- eller samarbets-relation utvecklar sig. Vi har stor erfarenhet av att ta fram tydliga och relevanta kommersiella avtal som exempelvis berör distribution, joint ventures, inköp, leverans, tillverkning och uppdrag.

MARKNADSRÄTT – Vi skapar fria ytor att arbeta med och ser till att marknadsmaterialet håller hela vägen. Vi utför bland annat riskbedömning och rådgivning kring marknadsföringsmaterial och är behjälpliga vid framtagande av marknadsrättsliga avtal.

TVISTLÖSNING – Vi anlitas som partsombud vid kommersiella tvister inför såväl allmän domstol som skiljedomstol.

UPPHANDLING – Den upphandlingsrättsliga lagstiftningen upplevs ofta som besvärlig och oviss, vilket kan undvikas med rätt kunskap och styrning. Vi tillhandahåller rådgivning och bistår med framtagande av relevant dokumentation inför, vid och efter upphandlingsförfarandet. Exempelvis bistår vi i frågor vid upprättande av anbud, avtalsskrivning samt att vi biträde vid överprövningsärenden.

UTBILDNINGAR – Vi håller kontinuerligt utbildningar och seminarier inom våra arbetsområden. Utbildningarna anpassas efter deltagarnas bransch samtidigt som det ges utrymme för att diskutera och bearbeta egna case. Föregående gör att deltagarna i hög utsträckning kan nyttja kunskapen i sitt arbetsliv, till nytta för bolaget.

HITTA HIT

 

Maminza AB, Järnvägsgatan 10, 58222 Linköping, Sweden
Phone: +46 10 165 00 30

KONTAKT

Elisabeth Wedenberg

ADVOKAT

elisabeth.wedenberg [at] maminza.com

+46 (0)10 165 00 31


Mer om Elisabeth

Jessica Kling

ADVOKAT

jessica.kling [at] maminza.com

+46 (0)10 165 00 33

Mer om Jessica

Roland Wedenberg

AFFÄRSUTVECKLARE

roland.wedenberg [at] maminza.com

+46 (0)10 165 00 32


Mer om Roland

<